fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Digitālās prasmes iesācējiem

Mācību vieta
Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību metodes
Neklātiene, Tālmācība
Mācību ilgums
160 ak.st.

Digitālās prasmes augstā līmenī šobrīd tiek pieprasītas visās nozarēs, līdz ar to efektīvāka to izmantošana un izpratne palīdz daudz ātrāk paveikt ikdienā nepieciešamos uzdevumus. Konkrētais modulis dod iespēju pilnveidot digitālās prasmes, lai tās pilnvērtīgi varētu izmantot ikdienas darbu veikšanā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Spēj izvērtēt digitālo rīku drošu nozīmi.

Prasmes: Zina dažādu digitālo rīku pielietošanas mērķi, pārzin tiešsaistes un mākoņrisinājumus digitālā satura radīšanai. Spēj izmantot digitālās prasmes un rīkus, lai iegūtu, uzkrātu, veidotu, novērtētu un apmainītos ar informāciju, kā arī droši komunicētu.

Kompetences: Izprot jaunāko digitālo prasmju nozīmīgumu un to jēgpilnu drošu lietošanu.

Par programmu:

Nozare: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Digitālās prasmes iesācējiem.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: Klātiene/ Tiešsaiste (Teorija 62 ak.st. , Praktiskās mācības 98 ak.st.)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā, vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģijupielietošanu ikdienas darbā.
Attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju.
• Izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā.
• Ievērot datu un ierīču drošības pasākumus.
• atrast, novērtēt un izmantot informāciju, radīt saturu un kritiski domāt;
• izmantot piemērotus drošības līdzekļus datu aizsardzībai;
• izveidot savu virtuālo tēlu (identitāti) un piedalīties uzņēmumu digitālās identitātes veidošanā;
• veidot digitālās kopienas un sadarboties tiešsaistē

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar IKT nozari, vēlas apgūt digitālās prasmes ikdienas va idarba vajadzībām.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Programmas obligātais saturs:
1. PIRMĀS DIGITĀLĀS PRASMES
1.1. Informācijas iegūšana un apstrāde.;
1.2. Datu un ierīču drošība.
1.3. Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā.;
1.4. Digitālā satura plānošana un veidošana.
1.5. Problēmu risināšanas prasmju attīstība.;
1.6.Noslēguma pārbaudījums
2. IESĀCĒJA DIGITĀLO PRASMJU PILNVEIDE
2.1. Digitālā Pratība.;
2.2. Digitālā drošība.;
2.3. Digitālā identitāte.
2.4. Digitālais uzņēmējs.;
2.5. Digitālā emocionālā inteliģence.;
2.6.Noslēguma pārbaudījums
3. DIGITĀLĀS PRASMES DZĪVEI UN DARBAM
3.1. Informācijas iegūšana un apstrāde.;
3.2. Datu un ierīču drošība.
3.3. Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā.;
3.4. Digitālā satura plānošana un veidošana.
3.5. Problēmu risināšanas prasmju attīstība.
3.6.Noslēguma pārbaudījums

Atbilstoši profesionālās izglītības programmai, izglītības iestādes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” e-vidē (http://estudijas.itagentura.lv/) ir ievietoti neklātienes mācībām veidoti elektroniski, interaktīvi mācību materiāli. Mācību materiāli strukturēti, tajos ietilpst teorētiskā daļa, paškontroles testi, diagnosticējošie testi, praktisko darbu uzdevumi, papildus mācību materiālu un uzziņu literatūra.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumuun pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām. Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori. Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

MĀCĪBAS 6. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Pirmdiena18:00 - 21:00
Trešdiena18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena10:00 - 15:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

KRISTĪNE GRAVNIECE
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

DIGITĀLĀS PRASMES IESĀCĒJIEM

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos