fbpx

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra ” Privātuma politika

 SIA “Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra ” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40103288067), turpmāk – ITA,  ņemot vērā Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības, ir veikusi organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai pienācīgā kārtā nodrošinātu noteikto prasību fizisku personas datu apstrādei un aizsardzībai izpildi.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā ITA apstrādā personas datus. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko ITA ievāc no mājas lapas, e-pastu sarakstēm, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

 1.Personas datu ievākšana un izmantošana

SIA ITA informē, ka:

 1. Lietojot interneta vietni www.itagentura.lv , ITA vai jebkura trešā persona, kas darbojas ITA vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, IP adreses, kā arī citus datus, kas palīdz kontrolēt un vērtēt interneta vietnes izmantošanu.
 2. Ievadot savus datus interneta vietnē www.itagentura.lv, jeb kādā citā veidā sniedzot mums šo informāciju (elektroniski, telefoniski vai mutiski) Jūs piekrītat, ka dati tiek iekļauti datu bāzē un var tikt izmantoti šajā politikā noteiktajiem mērķiem.

 2.Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

ITA apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • grāmatvedības dokumentu sagatavošanai, līgumu noslēgšanai, preces izsūtīšanai;
 • efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • biznesa plānošanai un analītikai;
 • pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
 • mārketinga nolūkos.

ITA veic personas datu apstrādi, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • darījuma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu darījumu pēc potenciālā vai esošā klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteikto un Sabiedrībai saistošo prasību izpildei;
 • Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.

ITA leģitīmās intereses ir veikt komercdarbību, nodrošināt no noslēgtajiem darījumiem izrietošo klientu un citu personu saistību izpildi, veikt darbības ITA piederošā īpašuma aizsardzībai un saglabāšanai, vērsties tiesās, šķīrējtiesās, tiesībsargājošās iestādēs un citās iestādēs ITA interešu aizsardzībai, nodrošināt ITA efektīvās korporatīvās pārvaldības, finanšu, informācijas tehnoloģiju un iekšējās kontroles sistēmas.

  3.ITA apstrādājamās personas datu kategorijas

ITA apstrādā šādus datu subjektu personas datus (atkarībā no apstrādes mērķa):

 • Datu subjekta identifikācijas dati  (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods);
 • Datu subjekta kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • Dati, kas Sabiedrībai jāiegūst saskaņā ar tai saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo  tiesību aktu prasībām.
 1. Personas datu glabāšanas ilgums

ITA tās iegūtos personas datus uzglabā tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no turpmāk norādītajiem kritērijiem:

 • nav izpildīts starp ITA un klientu noslēgtais darījums;
 • ITA vai klientam ir tiesības realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, vērsties ar prasību tiesā);
 • ITA ir pienākums uzglabāt datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem aktiem, kas ir saistoši ITA;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgu datu apstrādei (ja uz apstrādi nav attiecināms cits tiesiskais pamatojums).

 5.Personas datu nodošana citām personām

Lai nodrošinātu ITA efektīvu korporatīvās pārvaldības, informācijas tehnoloģiju un finanšu sistēmas funkcionēšanu vai arī no noslēgtajiem darījumiem izrietošo saistību izpildi, ITA var pilnvarot tās sadarbības partnerus veikt personas datu apstrādi. Šādos gadījumos ITA sadarbības partneri atzīstami par apstrādātājiem. ITA sadarbojas tikai ar uzticamiem apstrādātājiem. ITA nodod apstrādātājam personas datus tikai tādā apjomā, kāds attiecīgam apstrādātājam ir nepieciešams ITA dotā uzdevuma izpildei.

ITA var nodot personu datus trešajām personām, ja:

 • tas ir nepieciešams ITA noslēgto darījumu izpildes nodrošināšanai;
 • tas ir nepieciešams ITA leģitīmo interešu realizācijai;
 • šādu pienākumu ITA uzliek Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

 6.Sīkdatnes

ITA var izmantot sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

ITA mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, to starpā, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

 7.Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus ITA par Jums apstrādā, Jums ir rakstveidā jānoformē iesniegums un jāiesniedz klātienē SIA ITA, Struktoru eila 14 , Rīga, LV-1084, uzrādot perosnu apliecinošu dokumentu.

Ja ITA veiktās datu subjekta personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir attiecīga datu subjekta piekrišana, tad datu subjektam ir tiesības minēto piekrišanu atsaukt jebkurā laikā sūtot rakstisku iesniegumu uz iepriekšējā punktā norādīto adresi vai e-pastu: info@itagentura.lv (šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta kas ticis uzrādīts kopā ar citiem perosonu datiem). Piekrišanas atsaukšana neietekmē attiecīga datu subjekta personas datu apstrādes, ko uz piekrišanas pamata ITA veikusi pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Piekrišanas atsaukšana neietekmē attiecīga datu subjekta personas datu apstrādi, ko ITA veic uz cita tiesiskā pamata

Saņemot datu subjekta iebildumus attiecībā uz ITA veikto tā personas datu apstrādi un/vai aizsardzību, ITA veic lietderīgas darbības, lai atrisinātu iebildumu pamatā esošos jautājumus. Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 1. Izmaiņas Privātuma politikā

ITA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.itagentura.lv

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv